Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

ελεγχω

Γιατί να κάνω τακτοποίηση της αυθαιρεσίας μου;

1. Γιατί από 21.9.2011 απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, στο οποίο έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης και γιατί θα αρχίσει να λειτουργεί ο νόμος για την ένταξη των ακινήτων στην ηλεκτρονική ταυτότητα των κτιρίων του ΥΠΕΚΑ. Η  ταυτότητα του κτηρίου θα καταχωρίζεται στην ηλεκτρονική βάση του υπουργείου Περιβάλλοντος από ιδιώτη μηχανικό και θα περιλαμβάνει τα στοιχεία της οικοδομικής άδειας και όλα τα ιδιοκτησιακά, στατικά, ενεργειακά δεδομένα του ακινήτου. Η έκδοση πιστοποιητικού υπαγωγής στην ηλεκτρονική ταυτότητα του κτιρίου θα είναι υποχρεωτική από την έναρξη εφαρμογής του νέου θεσμού, δηλαδή από τις αρχές του νέου χρόνου ως εξής:  α)Για όλα τα ακίνητα, παλαιά και νέα, προκειμένου να μεταβιβαστούν. β) Για όλες τις νέες οικοδομές, ως προϋπόθεση  σύνδεσης του ακινήτου με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας (ηλεκτρικό, νερό, τηλέφωνο κ.λπ.).  γ) Για τους ιδιοκτήτες αυθαιρέτων που θα  υπαχθούν στις ρυθμίσεις του νέου νόμου του ΥΠΕΚΑ, ως προϋπόθεση της έκδοσης του πιστοποιητικού νομιμοποίησης η τακτοποίησης του αυθαιρέτου παράλληλα με την εξόφληση του εφάπαξ προστίμου. Οι νέες δηλώσεις αυθαιρέτων, για τις οποίες έχει οριστεί προθεσμία υποβολής συνολικά 18 μηνών , μέχρι την άνοιξη του 2015 θα γίνονται με παράλληλη δήλωση του ακινήτου στην «ηλεκτρονική ταυτότητα» του κτιρίου. Μέχρι λοιπόν να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση των δηλώσεων, των ιδιοκτητών  που σπεύδουν να δηλώσουν πρώτοι για να πετύχουν τα ευνοϊκά μέτρα πληρωμής του προστίμου, θα είναι έτοιμη η ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΥΠΕΚΑ για το «ηλεκτρονικό φακέλωμα». Υπενθυμίζεται ότι για όσους σπεύσουν να δηλώσουν το αυθαίρετο τους μέσα στο πρώτο εξάμηνο, μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2014, ισχύουν εκπτώσεις και αποπληρωμή του προστίμου σε 102 δόσεις, δηλαδή σε 8,5 χρόνια.

Εξάλλου για τις υφιστάμενες ιδιοκτησίες ακινήτων θα δοθεί προθεσμία 10 έως 15 ετών, εντός της οποίας θα πρέπει να καταγραφούν στην ταυτότητα του κτιρίου. Το μέτρο της «ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτηρίου» έχει θεσμοθετηθεί από το 2010, με το νόμο (3843/2010) για την τακτοποίηση των ημιυπαίθριων.  Τον περασμένο Ιούνιο τέθηκε από τον αναπληρωτή υπουργό ΠΕΚΑ Σταύρο Καλαφάτη σε δημόσια διαβούλευση το σχετικό εκτελεστικό Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο  προβλέπει όλες τις λεπτομέρειες για την ενεργοποίηση και εφαρμογή του θεσμού και έχει πάρει πλέον τελική μορφή, προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή.

 

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Για να γίνει μεταβίβαση ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο από δω και στο εξής απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση Μηχανικού ότι στο ακίνητο δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές.
Από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται τα ακίνητα, στα οποία έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές ή έχουν εγκατασταθεί αυθαίρετες χρήσεις:
α) που υφίστανται προ του 1955 ή
β) που έχουν εξαιρεθεί από την κατεδάφιση με το ν.1337/1983 ή
γ) που έχουν νομιμοποιηθεί με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 16 του ν.1337/1983 ή της παρ.3 του άρθρου 22 του ν.1577/1985, της παρ.8 και παρ.10 του άρθρου 9 του ν.1512/1985
δ) των οποίων έχει ανασταλεί η κατεδάφιση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15, 16, 17, 20 και 21 του ν.1337/1983, όπως ισχύουν, χωρίς όμως να έχει απορριφθεί με απόφαση του αρμοδίου κατά περίπτωση οργάνου η αίτηση για την εξαίρεση από την κατεδάφιση
ε) για τις οποίες έχει περατωθεί η διαδικασία διατήρησης κατά τις διατάξεις του ν.3775/2009 ή του ν.3843/2010 και για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται σε αυτές
στ) για τις οποίες έχει περατωθεί η διαδικασία καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίμου, σύμφωνα με τη ρύθμιση αυθαιρέτων (Ν.4014/2011)

2. Για όλα τα ρυθμιζόμενα αυθαίρετα για 30 χρόνια:
α. δεν θα επιβάλλονται πρόστιμα ανέγερσης, διατήρησης ή άλλες κυρώσεις,
β. θα υπάρχει σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας και
γ. θα μπορούν να γίνονται επισκευαστικές εργασίες αρκεί να μην αυξάνουν τον κτιριακό όγκο του αυθαίρετου κτίσματος.

3. Όλες οι αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις οι οποίες δεν θα υπαχθούν στις διατάξεις του Ν.4178/14 είναι κατεδαφιστέες. Η νεοσυσταθείσα Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης και Κατεδάφισης Αυθαιρέτων (ΕΥΕΚΑ) εκτελεί τις αποφάσεις κατεδάφισης με δικά της μηχανικά μέσα ή με μέσα ιδιωτικών επιχειρήσεων, μετά από σύναψη συμβάσεων.

 

4. Τα ακίνητα που δεν θα υπαχθούν στη ρύθμιση σύμφωνα με το Ν.4178/14 θα υπόκεινται σε:

Πρόστιμο ανέγερσης 30% επί της αντικειμενικής αξίας

Πρόστιμο διατήρησης 5% επί της αντικειμενικής αξίας για κάθε χρόνο διατήρησης της αυθαίρετης κατασκευής μέχρι την κατεδάφιση της

 

5. Ειδικά για τις αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις που βρίσκονται εκτός σχεδίου ή εκτός ορίων οικισμών, οι Δήμοι όλης της χώρας πρέπει να ολοκληρώσουν τον πολεοδομικό τους σχεδιασμό. Όσα αυθαίρετα κτίσματα δεν υπαχθούν σε περιοχές που πολεοδομούνται , μετά τα 30 χρόνια θα μπορούν να διατηρηθούν εφόσον οι ιδιοκτήτες τους:

Αγοράσουν και δεσμεύσουν άλλο γήπεδο ή οικόπεδο (ή τμήμα γηπέδου ή οικοπέδου) άρτιο και οικοδομήσιμο στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου του ακινήτου ώστε να συμπληρώσουν την αρτιότητα

ή καταβάλουν επιπλέον ειδικό πρόστιμο για τη γη που τους υπολείπεται για να συμπληρώσουν την αρτιότητα

ή αγοράσουν και δεσμεύσουν τμήμα μικρότερου γηπέδου ή οικοπέδου, το οποίο δεν καλύπτει την υπολειπόμενη αρτιότητα, και επίσης καταβάλουν και ειδικό πρόστιμο για την αρτιότητα που υπολείπεται.

 

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Α’ ΦΑΣΗ: Ένταξη στη ρύθμιση. 


Ο ιδιοκτήτης του αυθαιρέτου απευθύνεται σε μηχανικό ο οποίος πρώτα διενεργεί αυτοψία στο χώρο, συλλέγει τα απαραίτητα στοιχεία και υπολογίζει το «προσωρινό πρόστιμο». Στη συνέχεια ο μηχανικός υποβάλλει ηλεκτρονικά την τυποποιημένη αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση μέσω ηλεκτρονικού συστήματος του ΤΕΕ καθώς και το φύλλο καταγραφής και υπολογισμού του ενιαίου ειδικού προστίμου. Μετά την παραπάνω υποβολή εκδίδεται «μοναδικός αριθμός» για το αυθαίρετο, εντολή πληρωμής του παραβόλου καθώς και το ύψος και ο αριθμός των δόσεων που θα επιλεγεί. Το παράβολο πληρώνεται από τον πολίτη και το πληροφοριακό σύστημα ενημερώνεται αυτόματα και αποστέλλεται ενημέρωση προσωρινής ένταξης στη ρύθμιση. Ακολουθούν οι πληρωμές των δόσεων για τις οποίες το σύστημα ενημερώνεται αυτόματα. 

 

Β’ ΦΑΣΗ: Περαίωση της διαδικασίας. 

Ο μηχανικός υποβάλλει ηλεκτρονικά όλα τα υπόλοιπα απαραίτητα δικαιολογητικά (βλέπε δικαιολογητικά) και στη συνέχεια γίνεται έλεγχος πληρότητας φακέλου. Μετά την διαπίστωση πληρότητας οριστικοποιείται το ειδικό πρόστιμο και το ποσό των δόσεων. Στη συνέχεια εκδίδεται η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ και παραδίδεται στον ιδιοκτήτη.

Ακολουθούν δειγματοληπτικοί έλεγχοι από τις αρμόδιες πολεοδομίες με επιλογή που θα προκύψει από ηλεκτρονική κλήρωση και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Α’ ΦΑΣΗ

 

Αίτηση για την ένταξη στη ρύθμιση με γνησιότητα υπογραφής

Παράβολο / αποδεικτικό είσπραξης υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου

Έντυπο υπολογισμού προστίμου.


Β’ ΦΑΣΗ

Υ.Δ 1599/1985 εις διπλούν με τα στοιχεία του ιδίου, του ακινήτου και των εν λόγω αυθαιρεσιών με γνησιότητα υπογραφής

Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης του Ε9 όπου δηλώνεται το ακίνητο με την αυθαιρεσία

Τεχνική έκθεση μηχανικού όπου αναφέρονται τα στοιχεία της αυθαιρεσίας (περιγραφή, εμβαδόν, χρήση κλπ.)

Φωτογραφίες όλων των όψεων του ακινήτου

Αντίγραφα του στελέχους της οικοδομικής άδειας (εφόσον υπάρχει)

Αντίγραφα του τοπογραφικού διαγράμματος της άδειας (*)

Αντίγραφα της κάτοψης του ορόφου με την αυθαιρεσία (*)

Σχέδια τομών σε κλίμακα 1:100 (*)

Απόσπασμα ρυμοτομικού σχεδίου για περιοχές εντός σχεδίου και τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων (ΕΓΣΑ’87) για τις εκτός σχεδίου περιοχές ή για οικισμούς χωρίς σχέδιο

Διάγραμμα κάλυψης

Φύλλο καταγραφής αυθαιρεσίας.

Δελτίο ελέγχου δομικής τρωτότητας του φέροντος οργανισμού συνοδευόμενο από τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού και φωτογραφίες, εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης έχει εγκατασταθεί σε κτίρια κατοικίας ή τουριστικά καταλύματα. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση απαιτείται μελέτη στατικής επάρκειας αρμόδιου μηχανικού

Δημόσια έγγραφα ή αεροφωτογραφίες ώστε να αποδεικνύεται ο χρόνος ολοκλήρωσης της κατασκευής ή εγκατάστασης της χρήσης

Τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού για τον ηλεκτρομηχανολογικό έλεγχο του πίνακα των γειώσεων και των λοιπών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων για κτίρια με χρήση εκτός κατοικίας

(*) Σε περίπτωση που δεν υπάρχει οικοδομική άδεια πρέπει να αποτυπωθούν από τον μηχανικό.

ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 


Η Δομική Αρχιτεκτονική λαμβάνοντας υπόψην τις οικονομικιές συγκυρίες αλλά και την οικονομική δυσπραγία της Ελληνικής κοινωνίας κάνει έκπτωση 50% επί των νόμιμων αμοιβών του ΤΕΕ(τεχνικό επιμελητήριο Ελλάδος).
Καλέστε άμεσα στα τηλέφωνα επικοινωνίας του γραφείου μας για να έρθουμε στο ακίνητο σας να το ελέγξουμε κάνοντας αυτοψία και να σας πληροφορίσουμε σχετικά με το ύψος του προστίμου αλλά και με την αμοιβή του Μηχανικού ανάλογα με την περίπτωση της αυθαιρεσίας.